Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Tjänsten är placerad vid Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, inom ämnet kriminologi, campus Sundsvall. För denna anställning krävs att den sökande antas till utbildning på forskarnivå i kriminologi vid kriminologiska institutionen, Stockholm universitet.

Arbetsuppgifter och doktorandstudiernas omfattning
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. Doktoranden förväntas i begränsad omfattning göra institutionstjänstgöring (såsom undervisning), förlagd till Mittuniversitetet, motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll
Forskarutbildningen i kriminologi vid Stockholm universitet syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper i ämnets teori, metod, aktuell forskning inom området samt andra färdigheter som är nödvändiga för att göra den studerande till en kritisk och självständig forskare med förmåga att utföra vetenskapligt arbete.

Avhandlingsprojekt som kan komma i fråga för den aktuella doktorandanställningen väljs fritt av respektive sökande förutsatt att det faller inom den utannonserade inriktningen, och att miljön kan erbjuda relevant handledning. För den aktuella anställningen välkomnar vi särskilt kriminologiska avhandlingsprojekt med koppling till brottsförebyggande-området, men också andra inriktningar är möjliga.

Du hittar mer information om forskarutbildningen vid Stockholm universitet här

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet. Ämnesspecifik utbildning kommer att äga rum vid Stockholms universitet och handledning sker både på Mittuniversitetet och Stockholms universitet. Om forskarutbildningen i kriminologis uppläggning, se den allmänna studieplanen.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i kriminologi att sökande har fullgjort fordringarna om minst 60 högskolepoäng i kriminologi på avancerad nivå eller för utbildningen på forskarnivå i kriminologi relevant ämne, varav minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av uppsats eller motsvarande självständigt arbete, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, har tillräckliga kunskaper i svenska och/eller engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen i kriminologi på forskarnivå.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska vikt främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

För att antas till forskarutbildningen krävs således att du har grundläggande behörighet och särskild behörighet, samt att du bedöms ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen.

Bedömningsgrund
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid tilldelningen av plats på forskarutbildningen läggs vikt främst på graden av självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten, metodologisk och vetenskaplig mognad, förmåga till problemformulering och stringens i tidigare arbeten och i forskningsplan. Vikt läggs även vid möjligheten för institutionen att erbjuda adekvat handledning givet den planerade forskningen.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5:e kapitel.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier på heltid (100%) i fyra år, eller forskarstudier på deltid (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde januari 2021 eller efter överenskommelse.

Information
Upplysningar om anställningen lämnas av Pär Olausson, prefekt vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, par.olausson@miun.se, tel. 010-142 85 47 eller Teresa Silva, docent i kriminologi, teresa.silva@miun.se, 010-142 85 06.

Upplysningar om forskarutbildningen lämnas av Anita Heber, studierektor för forskarutbildningen i kriminologi vid Stockholm universitet, anita.heber@criminology.su.se, 08-16 19 85.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument:

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 1 200 ord exklusive referenser) som redovisar avhandlingsarbetets problemställningar, teoretiska och metodologiska överväganden
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer) inkl. senast behörighetsgivande uppsatsarbete.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.
Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Välkommen med din ansökan till Mittuniversitetet via vårt rekryteringssystem senast 2020-09-27.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde januari 2021 eller efter överenskommelse.
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/1643
Facklig företrädare
 • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
 • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-08-28
Sista ansökningsdag 2020-09-27

Tillbaka till lediga jobb