Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution där sociologi tillsammans med kriminologi utgör en enhet. Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sundsvall och campus Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena risk- och krisforskning, samhälle, makt och kritik samt arbetsliv och organisation. Majoriteten av ämnets forskning är organiserad inom Risk och krisforskningscentrum (RCR) (www.miun.se/rcr), Forum för genusvetenskap (FGV) (www.miun.se/fgf) samt Nätverket för arbetslivsforskning (NAFS).

Till institutionen söker vi nu en licentiand i sociologi, inriktning kriminologi med placeringsort Östersund, ref.nr MIUN 2024/202, Licentiandtjänsten är inriktad mot forskning inom sociologi med inriktning kriminologi. Tjänsten knyts till projekt rörande samverkan kring brottsförebyggande arbete.


Arbetsuppgifter

Forskarstudier (80%) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20%).

 

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i sociologi med inriktning kriminologi, kriminologi eller närliggande ämne eller på något annat sätt, inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Samt i det sammanhanget författat en uppsats om minst 15 hp. 


Bedömningsgrunder

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan ska åtföljas av en projektskiss på max 3 000 ord, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar. Den sökande ska anlägga ett risk-, kris- och/eller säkerhetsperspektiv i sin projektskiss. Projektskissen ska ses som ett arbetsprov och inte som en faktisk plan för avhandlingsarbetet.

Tidigare erfarenhet från i första hand sociologisk/kriminologisk och i andra hand annan samhällsvetenskaplig risk-, kris- och/eller säkerhetsforskning och/eller utbildning är särskilt meriterande.

 

Personliga egenskaper

De personliga egenskaper som är nödvändiga för doktorandtjänsten är att vara självgående samt ha god förmåga till språklig analys, samarbete och kommunikation.

 

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning


Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två och ett halvt år och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Förutom forskarstudier som omfattar 80% av heltid kommer andra arbetsuppgifter (tex undervisning) om 20% ingå i anställningen som då motsvarar heltidstjänst. Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Östersund

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander. 


Information

Närmare upplysningar lämnas av Ämnesföreträdare  Katarina Giritli Nygren, e-post: katarina.giritli-nygren@miun.se, +46 (0)10–142 88 43 och Sara Skott, e-post: sara.skott@miun.se, +46-(0)10-142 78 21. Information om anställningen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, e-post par.olausson@miun.se, tel. +46 (0)10–142 85 47 eller proprefekt Elin Montelius, e-post elin.montelius@miun.se, phone +46 (0)10 142 81 88.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-02-12.

Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2024/202
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2024-02-12

Tillbaka till lediga jobb