Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Den företagsekonomiska forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, regional och lokal utveckling, företagsutveckling och turism.

Denna postdoktoranställning är kopplad till forskningsprojektet ”Business Models Empowering Rural Social Entrepreneurship – voicing the rural norm” (MERSE) med finansiering från EU inom Interreg Northern Periphery and Arctic Programme. Projektet är ett internationellt samarbetsprojekt där universitet, kommuner, sociala entreprenörer, företags- och innovationsstödjande organisationer i Sverige, Finland, Norge, Island och Irland samverkar för att öka kunskap om, förståelsen för, samt utveckling av affärsmodeller för socialt entreprenörskap på landsbygden i Norra periferin. Genom ett gränsöverskridande samarbete mellan regioner i de fem länderna kommer forskarna att jämföra landsspecifik kunskap och erfarenheter om olika typer av socialt entreprenörskap och deras stödstrukturer.

Samarbetet ska resultera i att utveckla kunskap som underlättar för socialt entreprenörskap i glesbefolkade områden. En ökad kunskap om förutsättningarna för socialt entreprenörskap i Europas norra periferi förväntas leda till bättre möjligheter för de människor som vill utveckla hållbara företag och skapa samhällsservice som ökar möjligheterna att bo och arbeta i landsbygdsregioner. Projektet förväntas vidare bidra till en ökad medvetenheten om samverkansmodeller och affärsmodeller för sociala företag på landsbygden, betydelsen av och roller för sociala företag i avlägsna landsbygdsområden, effekter av sociala aktiviteter tillhandahållna av samhällsentreprenörer i lokalsamhället. För ytterligare information se: https://www.miun.se/Forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/business-models-empowering-rural-social-entrepreneurship---voicing-the-rural-norm/

 

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att utföra datainsamling och genomföra forskning med anknytning till ovan angivna projekt. Forskningen omfattar kvalitativa intervjuer och enkätstudier. Datamaterialet kommer att analyseras med hjälp av företagsekonomiska metoder. Den sökande kommer i hög grad samarbeta med de partners från Sverige, Finland, Norge, Island och Irland som ingår i projektet. Ytterligare arbetsuppgifter består i att samförfatta rapporter och vetenskapliga artiklar, samt populärvetenskaplig resultatspridning. Undervisning och institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20% av heltid ingår i anställningen.

 

Behörighet

Den som ska anställas som postdoktor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.

För att anställas som postdoktor i företagsekonomi krävs att den sökande har disputerat i företagsekonomi inom en treårsperiod före ansökningstidens utgång. Vissa undantag från denna regel medges, läs mer i Mittuniversitetets anställningsordning samt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor och eller kontakta fackliga representanter (kontaktuppgifter nedan).

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (muntliga såväl som skriftliga) är ett krav.


Bedömningsgrunder

Stor vikt läggs vid dokumenterad teoretisk och metodologisk skicklighet inom projektets forskningsfält samt företagsekonomiska forskningsmetoder. Meriterande är erfarenhet av att söka externa forskningsmedel, projektledning och tidigare forskning om entreprenörskap och regional utveckling, samt dokumenterad erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle.

Den sökande ska ha mycket god samarbetsförmåga och kunna arbeta självständigt. Meriterande är undervisning på universitetsnivå och genomförd högskolepedagogisk utbildning om 15 hp.

 

Handläggning

Beredning av anställningen fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

 

Anställning och tillträde

Anställningen omfattar heltid under 2 år from 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse.

Anställningsvillkoren regleras i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

Anställningsort: Östersund
   

Information

Ytterligare upplysningar gällande tjänsten kan erhållas genom Prefekt Daniel Laven och 010-1428620, Professor Yvonne von Friedrichs, 010-1428110. 

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Sökande anmodas inkomma med följande handlingar:

- Personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för den sökta tjänsten (max 1 sida)

- Ett aktuellt CV inklusive publikationslista och muntliga presentationer

- Kopia av Ph.D. examensbevis och akademiska utskrifter för alla examina

- Beskrivning av sökandes tilltänkta forskning, samt hur denna knyter an till Business Models Empowering Rural Social Entrepreneurship – voicing the rural norm (max 3 sidor exklusive referenser)

- Ett exemplar av sökandes doktorsavhandling

- Två skrivprov som kandidaten anser är relevanta för tjänsten (t.ex. peer-review tidskriftsartiklar publicerade eller under review)

- Kontaktuppgifter för två referenspersoner verksamma i en akademisk miljö

- Andra handlingar av relevans för den sökta tjänsten

 Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-10. 

Tillträde 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2607
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-12-10
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb