Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Ämnet litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet består av tio anställda, varav en professor. För ytterligare information om vad vi ägnar oss åt, se universitetets/ämnets hemsida.

Som doktorand vid Mittuniversitetet kommer du att ingå dels i institutionens doktorandkollektiv, bestående av ett trettiotal doktorander från åtta olika ämnen, dels i det litteraturvetenskapliga kollegiet.  


Arbetsuppgifter

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80 %) samt undervisning och administrativt arbete (20 %). 

Utlysningen är inte begränsad till någon särskild inriktning. Vi ser gärna att ditt avhandlingsprojekt knyter an till något av de forskningsområden vi verkar inom, men välkomnar också kompetenser som kompletterar vår forskning.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften består i att under handledning bedriva egen forskning som ska resultera i en doktorsavhandling. I arbetet ingår också en kursdel i forskarutbildningen.

Doktorander förutsätts delta i seminarier och andra möten på plats i Sundsvall, samt vid campusundervisning.


Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i litteraturvetenskap eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig både på tidigare studieresultat, där särskild vikt läggs vid skriftliga arbeten, och på forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet litteraturvetenskap. Eventuella publikationer kan också tas i beaktande. Hänsyn kan även komma att tas till referenser, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.

 

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.  


Anställning och tillträde

Anställningen som doktorand är på heltid under fem år där 80 % ska ägnas åt den egna forskarutbildningen och 20% åt undervisning och administration. Doktorandanställningen beräknas leda fram till en doktorsexamen. Om studietakten i forskarutbildningen förändras ändras anställningstiden i motsvarande omfattning. Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  


Information

Närmare upplysningar kring ämnets forskning kan lämnas av professor Sven Anders Johansson, Svenanders.johansson@miun.se; tel. 010-142 78 42 eller ämnesföreträdaren Anders E. Johansson anders.e.johansson@miun.se; tel. 010-142 83 26. Information om anställningen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, par.olausson@miun.se; tel. 010-142 85 47 eller proprefekt Helen Asklund, helen.asklund@miun.se; tel. 010-142 78 93,


Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara skrivna på svenska, norska, danska eller engelska.

Ansökan ska innehålla:

  • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet
  • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
  • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och/eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
  • Forskningsplan (max 20 000 tecken inklusive blanksteg)
  • Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning

 Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-19.

Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2449
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-12-19
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb