Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling

Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.

Biologi är läran om livet, och omfattar alla nivåer från den molekylära till den globala. Inom biologin studeras levande organismers organisation och funktioner, reproduktionsförmåga, arvsmassa, tillväxt och utveckling samt hur de sprids, interagerar och samverkar med sin miljö och hur de evolverat. Biologin spänner därför över ett stort område av specialiserade forskningsgrenar där olika verktyg används för att studera levande organismer. Forskarutbildningen i biologi vid Mittuniversitetet är inriktad mot ekologi, genetik, naturresurser och naturvårdsbiologi.

Arbetsuppgifter

Forskarstudierna syftar till att öka kunskapen om den biologiska mångfalden och dynamiken i tallskogar med särskilt fokus på död ved, svampar, hålträd och tallmulm. Projektet söker besvara frågor som hur skogsbruk, produktivitet och brandhistorik påverkar kvaliteten (t.ex. vedkemi) och livslängden på döda stående träd, s.k. torrakor, samt hur vedkemin påverkar vilka svampsamhällen som utvecklas i död, liggande tallved. Här förväntas till exempel kådrika lågor från brandpräglade träd (kelo) hysa ett annat svampsamhälle än tallågor från produktionstallar eller träd som inte utsatts för brand. Projektet syftar också till att ta reda på mer om hur hålträd bildas; vilka svampar som orsakar hålröta hos levande tallar och hur olika rötsvampar påverkar vilken typ av hålträd som bildas. Här ingår även studier av tallmulmens ekosystem. Mulmens betydelse för evertebrater är välstuderat hos till exempel ek, men dåligt känt hos tall.

Studierna kommer att utföras i talldominerade skogslandskap med variation i både brandhistorik, skogsbruksintensitet och produktivitet. För att svara på frågorna i projektet kommer metoder som dendrokronologi, genetiska och molekylära analyser för identifiering av svampar samt vedkemiska analyser ingå. Projektet kommer att bidra till kunskapsuppbyggnad viktig för bland annat naturvårdande skötsel av tallskog.

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i biologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Förutom goda ämneskunskaper kommer vikt att läggas vid specifika kunskaper om och intresse för skogsekologi, bevarandebiologi, mykologi, entomologi och statistik. Tidigare erfarenhet av forskningsarbete och fältstudier samt god förmåga att skriva vetenskapliga texter är meriterande. Även kunskaper i statistik ses som meriterande.

Personliga egenskaper

Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskarutbildning så som god förmåga att planera och strukturera sitt arbete. Då doktoranden kommer att delta i undervisning ser vi gärna att den sökande besitter en god kommunikationsförmåga.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Madelen Olofsson, madelen.olofsson@miun.se, tfn 010-1428867 och Docent Mattias Edman, mattias.edman@miun.se, tfn 010-1428429. Se även institutionens hemsida. 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla:

·         styrkt meritförteckning

·         kopior av betyg och examensbevis

·         samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-07.

Tillträde Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1140
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-06-07

Tillbaka till lediga jobb