Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling

Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.

I ämnet ekoteknik och miljövetenskap studeras samspelet mellan människa och natur, med särskild tonvikt på utveckling av nya system för ett långsiktigt hållbart bruk av naturresurser. Forskningen inom ämnet är ofta interdisciplinär, kan omfatta såväl teoretiska som tillämpade studier, och syftar till att fördjupa förståelsen av samhällets hållbarhetsutmaningar på lokal, regional och global nivå.

Anställningen beräknas leda fram till en licentiatexamen inom ramen för projektet ALPMEMA (www.miun.se/alpmema).

ALPMEMA står för ALPine mountain hay MEadows MAnagement. Det övergripande syftet med ALPMEMA är att identifiera de bästa exemplen i bevarandet av höglänta slåtterängar. Detta i ett habitat där just underutnyttjande är ett av huvudproblemen. Hur olika former av ägande spelar in, liksom om områdena ligger i eller utanför officiellt skyddad mark är variabler som kommer att studeras.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Under handledning av projektledaren kommer du att arbeta i en transnationell metaanalys i 4 länder. Du kommer att arbeta i en interdisciplinär forskargrupp i nära samarbete med lokala intressenter, och bidra till den jämförande studien av målen för ALPMEMA, särskilt men inte uteslutande att

 1. identifiera, baserat på etablerad kunskap i fallstudier, aktuell bästa praxis relaterad till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för sådana höglänta slåtterängar,
 2. identifiera innovativa skötselmetoder, koalitioner mellan olika aktörer och andra nya lösningar vilka fungerar i bevarandet av sådana ängar,
 3. förklara betydelsen av olika ägarförhållanden och betydelsen av om områdena är belägna i eller utanför formellt skyddade områden.

Behörighet och bedömningsgrunder
Endast sökande som uppfyller behörighetskraven för antagning till Mittuniversitetets forskarutbildning kan anställas som doktorand. Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i miljövetenskap alternativt miljövetenskaplig inriktning inom ett eller flera av följande ämnesområden: sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap och/eller nationalekonomi. Särskild behörighet kan även uppfyllas genom att den sökande på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift krävs för anställningen.

Vid bedömning av sökande är det starkt meriterande om du har erfarenhet av att publicera i internationella referentgranskade kanaler, och/eller har erfarenhet av undervisning, särskilt på avancerad nivå och inom miljöstyrning.

Det ses vidare som meriterande att uppvisa dokumenterade djupa kunskaper om teori och/eller tillämpning av socioekonomiska strukturer i jordbrukssammanhang samt ägar- och äganderättssystem, och/eller dokumenterade djupa kunskaper om teori och/eller tillämpning av naturskydd i och utanför skyddade områden, särskilt EU:s Natura 2000-nätverk.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Meriterande färdigheter

 • Kunnande inom avancerade metoder för att bedöma och tolka komplexa transdisciplinära styrningsstrukturer (organisationer och institutioner) i svenska, EU och internationella sammanhang, och/eller
 • Hermeneutiska kvalitativa tolkningstekniker, och/eller
 • Visad förmåga att både kunna arbeta självständigt och att kunna samarbeta som medlem i ett akademiskt team, och/eller
 • Visad förmåga att bidra till implementeringen av olika verktyg för involvering av intressenter (intervjutekniker, enkätutveckling, workshopimplementering...).

Anställning
Doktorandanställningen avser en heltidsanställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förnyas fram till doktorsexamen om ytterligare finansiering erhålls.

En ny anställning som doktorand är initialt giltig i högst ett år, och anställningen kan sedan förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Placeringsort: Östersund

Tillträde: Den 1 maj 2023 eller enligt överenskommelse.

Information
Information om anställningen lämnas av prefekt Madelen Olofsson (madelen.olofsson@miun.se) eller professor Volker Mauerhofer (volker.mauerhofer@miun.se). Se även institutionens hemsida www.miun.se/NDH.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan
Ansökan, skriven på engelska, ska innehålla:

 1. Meritförteckning (max 2 sidor, utan foto),
 2. Kopior av betyg och examensbevis,
 3. Personligt brev (om max 2500 ord) innehållande en kort beskrivning av dig själv och ditt intresse samt meriter för doktorandanställning. Brevet ska också innehålla en redogörelse av varför du söker dig till projektet och hur dina meriter gör dig lämpad för anställning (med detaljerade hänvisningar till de specifika behörighetskraven och de meriterande egenskaperna och färdigheterna enligt ovan), och vilka individuella intressen och prioriteringar du skulle vilja fullfölja inom ramen för projektets övergripande syften under förutsättning att du erbjuds anställning,
 4. Elektronisk kopia av ditt/dina examensarbete/n,
 5. Samt eventuella övriga handlingar som önskas åberopas.

Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-04

Tillträde Enligt ök
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/607
Facklig företrädare
 • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
 • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-04-04
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb