Mittuniversitetet, Institutionen för naturvetenskap

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Arbetsuppgifter: Medverkan i forskning som syftar till att stödja planering av grön infrastruktur och söker besvara följande frågor; i) Påverkas förekomsten av vedlevande svampar (indikatorer på biodiversitet) i fragmenterade naturskogar av den tidsmässiga och rumsliga historien i det omgivande landskapets skogar? ii) Kan arters känslighet för fragmentering förstås utifrån en analys av arternas egenskaper? iii) Vilken kunskapsbas finns om betydelsen av rumsliga och tidsmässiga mönster i skogslandskapet för artbevarande?

Genom att kombinera heltäckande data över kontinuitetsskogar och nationellt marktäckedata ska naturskogar (nyckelbiotoper) identifieras i landskap med olika nivåer av konnektivitet i tid och rum. Inom dessa områden kommer förekomsten av vedlevande svampar att analyseras genom fruktkroppsinventering och genom att använda molekylärbiologiska metoder för att identifiera rödlistade arter som förekommer som mycel i veden. En systematisk sammanställning (Systematic Review) av liknande studier ska genomföras och avnämarrapporter tas fram som sammanfattar resultaten. Projektet kommer därmed att bidra till kunskapsuppbyggnad viktig för rumslig prioritering av områdesskydd och naturvårdande skötsel.

Behörighet och bedömningsgrund: Grundläggande behörighet har den som avlagt en doktorsexamen i biologi eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst tre år före ansökningstidens utgång.

Meriterande för tjänsten är erfarenhet från forskning inom naturvårdsbiologi och boreala skogar samt fältarbetsvana, artkunskap om vedsvampar, färdigheter inom biostatistik (speciellt vad gäller analys av artsamhällen), erfarenhet av geografiska informationssystem och en grundläggande kunskap om molekylärbiologiska metoder. Vidare eftersträvas en god förmåga att skriva vetenskaplig text och en god samarbetsförmåga.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Postdoktoranställningen avser en anställning på heltid under 1 år med möjlig förlängning om ytterligare medel kan erhållas. Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Prof. Dan Bylund (010-1428909, dan.bylund@miun.se) och av ämnesföreträdare, Prof. Bengt Gunnar Jonsson (010-1428941, bengt-gunnar.jonsson@miun.se). Se även institutionens hemsida www.miun.se/nat.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-06-20.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/1311
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
Publicerat 2021-05-25
Sista ansökningsdag 2021-06-20

Tillbaka till lediga jobb