Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Forskningen inom ämnet kriminologi ärfokuserat på brottsförebyggande områden.

Mittuniversitetet söker doktorand i kriminologi till Institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap.

Tjänsten är placerad vid Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, inom ämnet kriminologi, campus Sundsvall. För denna anställning krävs att den sökande antas till utbildning på forskarnivå i kriminologi vid kriminologiska institutionen, Stockholm universitet. Om forskarutbildningen i kriminologis uppläggning, se den allmänna studieplanen.

Arbetsuppgifter och doktorandstudiernas omfattning
Som doktorand ägnar du tid främst åt forskarutbildningen, vilken motsvarar fyra års heltidsstudier. Utöver detta förväntas doktoranden utföra institutionstjänstgöring (såsom undervisning), förlagd till Mittuniversitetet, motsvarande högst tjugo procent av heltid, vilket gör att anställningen kan förlängas till högst fem (5) år.

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll
Forskarutbildningen i kriminologi vid Stockholm universitet syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper i ämnets teori, metod, aktuell forskning inom området samt andra färdigheter som är nödvändiga för att göra den studerande till en kritisk och självständig forskare med förmåga att utföra vetenskapligt arbete.

Avhandlingsprojekt som kan komma i fråga för den aktuella doktorandanställningen väljs av den respektive sökande förutsatt att det faller inom den utannonserade inriktningen, och att miljön kan erbjuda relevant handledning.

Mer information om forskarutbildningen vid Stockholms univ. finns här

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i kriminologi att sökande har fullgjort fordringarna om minst 60 högskolepoäng i kriminologi på avancerad nivå eller för utbildningen på forskarnivå i kriminologi relevant ämne, varav minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av uppsats eller motsvarande självständigt arbete, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, har tillräckliga kunskaper i svenska och/eller engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen i kriminologi på forskarnivå.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska vikt främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

För att antas till forskarutbildningen krävs således att du har grundläggande behörighet och särskild behörighet, samt att du bedöms ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen.

Bedömningsgrund
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid tilldelningen av plats på forskarutbildningen läggs vikt främst på graden av självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten, metodologisk och vetenskaplig mognad, förmåga till problemformulering och stringens i tidigare arbeten och i forskningsplan. Vikt läggs även vid möjligheten för institutionen att erbjuda adekvat handledning givet den planerade forskningen.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5:e kapitel.

Anställning och Tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier på heltid (100%) i fyra år, eller forskarstudier på deltid (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde mars 2021 eller efter överenskommelse.

Information
Upplysningar om anställningen lämnas av Pär Olausson, prefekt vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, par.olausson@miun.se, tel. 010-142 85 47 eller Teresa Silva, docent i kriminologi, teresa.silva@miun.se, 010-142 85 06.

Upplysningar om forskarutbildningen lämnas av Anita Heber, studierektor för forskarutbildningen i kriminologi vid Stockholm universitet, anita.heber@criminology.su.se, 08-16 19 85.

Ansökan
Ansökan ska innehålla dina kontakt- och personuppgifter, högsta examen, språkkunskaper, kontaktinformation för 2–3 referenspersoner samt bifoga följande dokument

  • personligt brev
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 1 200 ord exklusive referenser) som redovisar avhandlingsarbetets problemställningar, teoretiska och metodologiska överväganden
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer) inkl. senast behörighetsgivande uppsatsarbete.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas och att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2021-01-07.

Tillträde Mars 2021 enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/2518
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Sista ansökningsdag 2021-01-07

Tillbaka till lediga jobb