Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Vid Avdelningen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och nationellt samarbete och regional förankring forskning inom lärarutbildning. Vi söker tre doktorander som är tydligt intresserade av att bedriva  forskning inom något av nedan nämnda huvudspår, med en tydlig koppling till problemformuleringar inom skolans område, främst skolformerna förskola, fritidshem, F-3 eller 4-6.

Vi söker en doktorand som är intresserad av att bedriva forskning om lärande inom det specialpedagogiska fältet med en tydlig problemformulering inom skolans område, främst inom skolformerna förskola, fritidshemmen, F-3 eller 4-6.

Arbetsuppgifter: Forskarstudier och administrativa sysslor och/eller undervisning

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll: Studierna finansieras av fakultetsmedel Särskild satsning lärarutbildning, och är därmed kopplade till problemformuleringar inom skolans område, främst skolformerna förskola, fritidshem, F-3 eller 4-6.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning: Doktorandtjänster med fakultetsmedel bedrivs vanligen genom forskarstudier (80%) samt institutionsgöromål och/eller undervisning 20 % under fem år.

Behörighet: Behörig att antas till forskarutbildningen i forskarutbildningen inom ämnet pedagogik är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet. Den sistnämnda förtydligas av kravet att sökande inom grundutbildningen har fullgjort minst 90 högskolepoäng i pedagogik på grundnivå inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp samt minst 30 hp i pedagogik på avancerad nivå inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp i pedagogik, eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets allmänna studieplan:

Allmän behörighet anges i antagningsordningen för utbildning på forskarnivå miun.se/antagningsordning

Allmän behörighet och särskild behörighet anges i ämnets allmänna studieplan. miun.se/huv/allmannastudieplaner

Bedömningsgrund: Urval sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, projektbeskrivningens genomförbarhet kvalitet och originalitet. Självständiga arbeten under högskoleutbildningen samt skrifter och publikationer i övrigt som visar förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen utgör också grund för urvalet (HF kap. 5 § 5). Mittuniversitetet har ambitionen att främja jämställdhet – i sin verksamhet behöver universitetet både män och kvinnor.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Tillträde snarast möjligast 2018. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.

Anställningsort: Sundsvall

Lön Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information: Avdelningschef, Lena Ivarsson, 010-1428044, Ämnesföreträdare, Gitte Malm, 010-1428267

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en kortfattad redogörelse över den sökandes meriter, kopia på uppsats/er i ämnet, forskningsplan (högst 5 sidor) samt andra relevanta publikationer. Forskningsplanen ska innehålla följande sex avsnitt: 1. Problemställning avhandlingens syfte. 2. Tidigare forskning. 3. Teoretiska ramar eller forskningstradition. 4. Metod. 5. Motivering. Varför projektet är intressant och relevant. 6. Tidsplan. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2018-03-01.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2018/178
Facklig företrädare
  • Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, 010-142 79 14
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
Publicerat 2018-01-17
Sista ansökningsdag 2018-03-01

Tillbaka till lediga jobb