Mittuniversitetet, Institutionen för psykologi och socialt arbete

Institutionen för psykologi och socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom socialt arbete och psykologins grundläggande områden.

Avhandlingen kommer att skrivas inom ramen för forskningsprojektet Stödjande digitala informationssystem i det sociala arbetets professionsbedömningar. Inom professionsfältet socialt arbete är likvärdiga och kvalitetssäkrade professionsbedömningar och beslut centrala för att garantera medborgarna god och likvärdig service, stöd och omsorg. Digitala informations- och kunskapshanteringssystem har blivit alltmer vanligt förekommande för att stödja professionen i detta arbete. I projektet reses frågor om hur digitala informationssystem upphandlas, implanteras och används samt vilka möjligheter, begräsningar och risker som användandet av digitala informations- och kunskapssystem har för professionella bedömningar och beslut samt för verksamhetens organisering. Doktoranden och forskningsprojektet kommer att ingå i den tvärvetenskaplig forskarskolan GovTech Challenges.

Arbetsuppgifter

Anställning som doktorand är på heltid där egen forskarutbildning innefattande forskning samt undervisning och administrativt arbete ingår.

 

Behörighet

Behörig att antas till forskarutbildning i socialt arbete är den som uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i socialt arbete krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i socialt arbete eller annat näraliggande ämne, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs urval med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid urvalet tas i första hand hänsyn till dokumenterade prestationer såsom uppsatser och eventuella andra meriterande texter med relevans för det sociala arbetets forskningsfält. Tidigare erfarenheter av arbete eller arbetsuppgifter med inriktning mot forskning i socialt arbete är meriterande. För anställningen krävs god förmåga att läsa, skriva och tala svenska och engelska.

Anställningsintervjuer genomförs med ett urval sökande.

 

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställningen inte överklagas.


Anställning och tillträde

Anställningen som doktorand är på heltid under fem år där 80 % ska ägnas åt den egna forskarutbildningen och 20% åt undervisning och administration. Om studietakten i forskarutbildningen förändras ändras anställningstiden i motsvarande omfattning. Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse

En anställning som doktorand ges för högst ett år, anställningen får därefter med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Anställnings- och placeringsort är Campus Östersund. Som anställd medarbetare förväntas du vara närvarande på arbetsplatsen.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Ulrika Danielsson, ulrika.danielsson@miun.se och ämnesföreträdare professor Sabine Gruber, sabine.gruber@miun.se. 


Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som beskriver ditt motiv till att söka anställning som doktorand.
  • Verifierad CV/Meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg på dessa.
  • Uppsatser/övriga publikationer. Om examensarbetet är skrivet på svenska vill vi även se ett prov på din förmåga att uttrycka dig skriftligen på engelska (exempelvis genom ett individuellt arbete från din universitetsutbildning eller genom att du skriver ditt personliga brev på engelska).
  • Övriga meriter med relevans för anställningen.
  • Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner.

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-10-16.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1954
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Publicerat 2023-09-06
Sista ansökningsdag 2023-10-16

Tillbaka till lediga jobb