Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller ett ämne, pedagogik. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen liksom Samverkan för Bästa Skola (SBS). Inom ämnet pedagogik har vi en egen forskarutbildning.

Mittuniversitet och Sundsvalls kommun samverkar i forskningsprojektet; En studie med fokus på Likvärdighet i fritidshem: aktionsforskning om likvärdig och tillgänglig lärmiljö i Sundsvalls kommuns fritidshem sker inom ramen för Programmet Framtidens Välfärd - Vård och Skola och fokusområdet En skola för alla. Vidare förväntas projektet kunna bidra med kunskap som är relevant för pedagogisk forskning inom följande områden;

 • Likvärdighet mellan fritidshemmen
 • Tillgängliga lärmiljöer i fritidshemmet
 • Aktionsforskning
 • Utveckla fritidshemmets lärandepotential för eleverna.

Projektets fokus är att bidra med kunskap generera om hur undervisning i fritidshem kan utvecklas och tillgängliga lärmiljöer skapas så att elevers likvärdighet befrämjas. De aktuella forskningsfrågorna omfattar dels frågor om hur personal kan förbättra villkoren/lärmiljöer för elevers lärande, dels hur personalen bäst kan stödjas samt vilka lärdomar personalen kan dra av varandras arbete. Projektet genomförs som ett aktionsforskningsprojekt, utifrån personalens egna frågor utifrån givna teman rörande tillgängliga lärmiljöer och likvärdighet. Målet är att bidra med en ökad kompetens hos personal vid medverkande fritidshem, men även inom deras skolområde vad gäller tillgängliga och likvärdiga lärmiljöer.

Institutionen för utbildningsvetenskap söker nu en doktorand (doktorandtjänst 2 år) till detta projekt.

 

Arbetsuppgifter

Som doktorand blir du antagen till forskarutbildning vid institutionen för utbildningsvetenskap i ämnet pedagogik och kommer att tillsammans med handledare ansvara för datainsamling, analys och återrapportering i projektet. Datainsamlingen planeras utgöra grund i kommande avhandlingsarbete.


Behörighet

Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för grundläggande behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets allmänna studieplan.

HF 7 kap. 39 §: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)

Särskild behörighet bedöms utifrån de förkunskaper som kan vara föreskrivna utöver de grundläggande behörighetskraven för att sökanden ska bli antagen till utbildningen. Den sökande ska även ha de kunskaper i svenska och engelska som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

HF 7 kap. 40 §: De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

 1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning,
 2. särskild yrkeserfarenhet, och
 3. Nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. (SFS 2006:1053)

Särskild behörighet har den som har grundläggande behörighet varav minst 90 högskolepoäng i pedagogik på grundnivå inkluderande ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng samt minst 30 högskolepoäng i pedagogik på avancerad nivå inkluderande ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Bedömningsgrunder

Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

 • God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
 • God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
 • God förmåga att hantera krav och motgångar.

 

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning

 

Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års studier på 100 % och beräknas leda fram till en licentiatexamen i ämnet Pedagogik. Anställningen omfattar 100% med tillträde enligt överenskommelse. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

 

Information

För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marcia Håkansson Lindqvist prefekt vid institutionen telefon 010-142 7849, e-post marcia.hakanssonlindqvist@miun.se eller Lena Boström, projektledare och professor i pedagogik, telefon 010-142 82 63, e-post lena.bostrom@miun.se.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. 

Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

• Personligt brev

• CV

• Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa

• Intressebeskrivning där du redogör för ditt forskningsintresse och den angivna inriktningen i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen.

• Examensarbete eller magister/masterarbete.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-05-03.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2024/1092
Facklig företrädare
 • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
 • Börje Norlin, Saco, 010-1428594
Sista ansökningsdag 2024-05-03

Tillbaka till lediga jobb