Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.

Vi söker en doktorand i informationssystem till vår ämnesgrupp arkiv- och informations­vetenskap vid Campus Sundsvall, där vi bedriver forskning, utbildning och samverkan för att bidra till organisationsutveckling och samhällsnytta. Vi följer bl. a. noggrant utvecklingen gällande arbetet med en ny digital infrastruktur och den politiska kanondebatten för att beforska ev. demokratiska effekter på arkivens tillkomst och tillgängliggörande. Att proaktivt försöka tillse att dagens offentliga myndigheters arbete blir möjligt att förstå i en framtid är en stor utmaning, exempelvis med införandet av moderna tekniker som AI och blockkedjor.

Ämnesgruppens deltagare är en del av FODI (Forum för digitalisering) vid Mittuniversitetet.

Forskningen inom arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitet fokuserar på följande områden:

- Professionens förändring kopplat till digitalisering; användare och värde, användning, användbarhet av arkivmaterial. I digitalisering skapas möjligheter till nya användningsområden och därmed nya värden för arkivmaterial.

- Demokrati, att förstå arkivens demokratiska funktion även i digitalisering skapar underlag för att utveckla nya arkivvetenskapliga metoder och teorier.

- Informationsförvaltning (e-förvaltning) är samlingsnamnet för hur offentlig sektor på ett effektivt sätt ska kunna hantera och förvalta sin information på kort och lång sikt.

Denna doktorandanställning har särskilt fokus inom de första två områdena.

Forskarutbildningsämnet informationssystem utvecklar kunskap om människors design och bruk av informationsteknologier i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. I ämnet förenas olika perspektiv, inriktningar och forskningstraditioner i studiet av information, informationssystem och informationsteknologier i en samhällelig kontext.

Forskarutbildningsämnet har förutom arkiv- och informationsvetenskap även koppling till två andra grundutbildningsämnen: industriell organisation och ekonomi samt informatik.

Arbetsuppgifter

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80 %) samt undervisning och administrativt arbete (20 %).

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i arkiv- och informationsvetenskap eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Sökanden ska kunna redovisa sin förmåga till vetenskapliga arbeten. Detta kan vara till exempel i form av magister/masteruppsats, vetenskapliga publikationer eller deltagande i forskningsprojekt. Särskild meriterande är pedagogisk erfarenhet och då gärna på universitetsnivå. Vid bedömning läggs särskild vikt vid den sökandes kompetens inom ämnesområdet arkiv- och informationsvetenskap, speciellt i relation till fokusområdena ovan.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är självgående samt tar ansvar för dina uppgifter och att driva ditt arbete framåt. Du ska ha en dokumenterat god samarbetsförmåga och en pedagogisk insikt vilket bl.a. innebär en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och hur du kan anpassa och förmedla ditt budskap till mottagaren. Vi ser också att du har en analytisk förmåga, dvs en förmåga att analysera och arbeta med komplicerade och komplexa frågor.

Övriga bedömningsgrunder

Tjänsten förutsätter god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska och svenska samt grundläggande IT-kunskaper.

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander. 

Information

Närmare upplysningar lämnas av Professor Erik Borglund, erik.borglund@miun.se, +46 (0) 10 142 8933, +46 (0) 72 5818933, samt ämneshandläggare Maria Kallberg Khanahmadi, maria.kallberg@miun.se, 010-142 84 09.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, en beskrivning av tänkt forskningsområde med motivering till varför området är av intresse (max 2 sidor) samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-15.

 

Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1209
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tilbake til ledige stillinger