Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Vid Institutionen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och nationellt samarbete och regional förankring forskning inom lärarutbildning.

I samarbete med Östersunds kommun söker vi nu en doktorand inom det pedagogiska området förskolan.

Arbetsuppgifter: Forskarstudier och undervisning och/eller administrativa sysslor.

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll: Vi söker en doktorand som är tydligt intresserade av att bedriva forskning inom det pedagogiska området förskolan.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning: I enlighet med det som angavs vid godkännande
från dekan att rekrytering får inledas. Forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller 
undervisning (20 %) under fem år.

Behörighet: Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets
allmänna studieplan:

Allmän behörighet anges i antagningsordningen http://www.miun.se/siteassets/forvaltning/
styrdokument/4.-utbildning-pa-forskarniva/antagning/antagningsordning-utb-pa-forskarniva.pdf

Allmän behörighet och särskild behörighet anges i ämnets allmänna studieplan. https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/pedagogik/allman-studieplan-pedagogik-rev-181126.pdf

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid beaktas främst de sökandes uppsats/självständigt arbete på  magister och/eller masternivå eller andra skriftliga prestationer.

Förutom goda ämneskunskaper kommer vikt att läggas vid intresse för forskarstudier med inriktning mot förskolan.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde:
Anställningen är på heltid och omfattar forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde 1 januari 2022 eller efter överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. 

Anställningsort: Östersund

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information Kontaktpersoner: Prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, 010-1427849, Marcia.HakanssonLindqvist@miun.se, Ämnesföreträdare Lena Boström, 010-1428263, Lena.Bostrom@miun.se kontaktperson i ämnet.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, kopia på uppsats/självständigt arbete på magister och/eller masternivå i ämnet, en beskrivning av det tänkta avhandlingsämnet (högst 5 sidor) samt andra relevanta publikationer.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-03.

Tillträde Tillträde 1 januari 2022 eller efter överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2144
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
Sista ansökningsdag 2021-11-03

Retour aux postes vacants