Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Institutionen för utbildningsvetenskap söker en doktorand i pedagogik som är intresserad av att studera lärarutbildning i en digital era, med fokus på digitaliserade former och modeller för lärares kompetensutveckling. Doktoranden kommer tillsammans med tidigare antagna forskarstudenter att ingå i en forskningsgrupp som även inkluderar forskare med mångårig erfarenhet av undervisning inom och forskning om lärarutbildningens digitalisering. Doktoranden kommer även att anslutas till den nationella tvärvetenskapliga forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering. Verksamheten i UPGRADE äger rum i ett nätverk med nio ingående lärosäten: Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, Kungliga Tekniska Högskolan, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Umeå universitet. För mer information om UPGRADE, se graderesearch.umu.se/forskarskolan-upgrade/

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll: Studierna finansieras av projektmedel från Vetenskapsrådet och fokuserar på lärarutbildning i en digital era, specifikt digitaliserade former och modeller för lärares kompetensutveckling. Det betyder att avhandlingsarbetets innehåll, problemformulering och datainsamling relateras till projektavtalet med finansiären. Som doktorand förväntas du läsa kurser och delta i seminarieverksamhet både inom Mittuniversitetets forskarutbildning i pedagogik och inom forskarskolan UPGRADE.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning: 80 % forskarstudier under fem år, resterande 20% kommer doktoranden involveras i lärarutbildningsverksamhet.

Behörighet: Behörig att antas till forskarutbildningen inom ämnet pedagogik är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet. Den sistnämnda förtydligas av kravet att sökande inom grundutbildningen har fullgjort minst 90 högskolepoäng i pedagogik på grundnivå inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp samt minst 30 hp i pedagogik på avancerad nivå inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp i pedagogik, eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörigheten anges i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets allmänna studieplan: Allmän behörighet anges i:  www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/forskarutbildning/antagningsordning-rev-20110215.pdf 

Allmän behörighet och särskild behörighet anges i  www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Utbildning-pa-forskarniva-vid-fakulteten-for-humanvetenskap/Allmanna-studieplaner/

Bedömningsgrund: Urval sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, projektbeskrivningens genomförbarhet kvalitet och originalitet. Självständiga arbeten under högskoleutbildningen samt skrifter och publikationer i övrigt som visar förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen utgör grund för urvalet (HF kap. 5 § 5). Mittuniversitetet har ambitionen att främja jämställdhet – i sin verksamhet behöver universitetet både män och kvinnor. 

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) under fem år. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Studierna påbörjas 31 augusti 2020. En ny anställning som doktorand gäller inledningsvis för högst ett år. Därefter får anställningen förnyas med högst två år i taget. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information: Forskningsledare, Jimmy Jaldemark, 010-1428288, prefekt, Lena Ivarsson,010-1428044, ämnesföreträdare, Lena Boström, 010-1428263

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en kortfattad redogörelse över den sökandes meriter, kopia på uppsats/er i ämnet, forskningsplan (högst 5 sidor) samt andra relevanta publikationer. Forskningsplanen ska innehålla följande sex avsnitt: 1. Problemformulering, avhandlingens syfte och övergripande forskningsfråga/or med särskild koppling till lärarutbildning i en digital era, med fokus på digitaliserade former och modeller för lärares kompetensutveckling. 2. Tidigare forskning. 3. Teoretiska ramar eller forskningstradition. 4. Metod. 5. Motivering. Varför projektet är intressant och relevant, speciellt med avseende på koppling till lärarutbildning i en digital era, med fokus på digitaliserade former och modeller för lärares kompetensutveckling. 6. Tidsplan.  

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-04-15

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/529
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-03-05
Sista ansökningsdag 2020-04-15

Retour aux postes vacants