Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Ämnet historia ingår i en mångvetenskaplig institution och är en relativt stor ämnesmiljö med fjorton tillsvidareanställda varav tre är professorer. Ämnet har idag fyra finansierade doktorander. Därtill kommer visstidsanställda i varierande grad utifrån behov. Historieämnet vid Mittuniversitetet har både en tematisk och kronologisk bredd, där det förekommer såväl socialhistorisk som kultur- och idéhistorisk forskning, liksom allt från medeltidshistoria till samtidshistoria.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildningsstudier och förfärdigande av avhandling för doktorsexamen samt upp till 20 % av heltid för institutionstjänstgöring. De senare arbetsuppgifterna kan utgöras av utbildningsinsatser på grundutbildningskurser eller uppdragsutbildningar eller annan institutionstjänstgöring.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att antas till forskarutbildningen i historia är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Allmän behörighet har den som gått igenom grundläggande högskoleutbildning om minst 240 poäng, varav minst 60 poäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, får fakultetsnämnden för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet.

För särskild behörighet att antas till forskarutbildning krävs att den sökande med godkänt resultat genomgått kurser om minst 90 högskolepoäng i historia eller ett närliggande ämne (såsom idéhistoria eller ekonomisk historia), inom vilka ingår en uppsats på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den sökande ska även besitta de kunskaper i svenska (alternativt danska eller norska) och engelska som behövs för att klara utbildningen.

I urvalet av de sökande som uppfyller behörighetskraven bedöms i första hand självständiga arbeten under högskoleutbildningen, i synnerhet på avancerad nivå, samt den forskningsplan för avhandlingsarbetet som den sökande ingett. Bedömningen avser en sammanvägning av styrkorna (vetenskaplig relevans, kvalitet, analytisk förmåga, originalitet, bredd och progression), liksom till projektets genomförbarhet. Hänsyn ska tas till skilda förutsättningar, såsom den föreskrivna omfattningen av tidigare uppsatsmoment. Dessutom vägs in i vilken utsträckning den sökande i övrigt besitter de förmågor som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Det är en förutsättning att det finns handledarkompetens inom ämnet för det föreslagna doktorandprojektet.

Om det vid bedömning finns fler än en sökande med likvärdiga meriter ska jämställdhetsaspekter beaktas.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid under motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid, maximalt fem år på heltid inklusive 20 % institutionstjänstgöring/undervisning. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 2022-02-01.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. 

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Pär Olausson tfn. 010-142 85 47, Par.Olausson@miun.se ämnesföreträdare, Samuel Edquist tfn. 010-142 78 96, samuel.edquist@miun.se eller ämnesstudierektor, Erik Nydahl tfn. 010-142 81 69, Erik.Nydahl@miun.se.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Lönesättning regleras av avtalad lönetrappa for doktorander.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas en forskningsplan. Den ska omfatta mellan 5 och 10 A4-sidor och beskriva det tänkta avhandlingsarbetets syfte och frågeställning, dess plats i relation till relevant forskningsläge och teoribildning, och en redogörelse för metod och källmaterial. Till ansökan bifogas också C-uppsats, magister- eller masteruppsats samt annan forskningsproduktion som åberopas.

Den sökande uppmanas att i sitt personliga brev beskriva hur hen kommer kunna anknyta till ämnets existerande forskningsmiljö. För vidare information om det sistnämnda kan den sökande bland annat ta hjälp av ämnets och de anställdas webbsidor.

Den sökande har möjlighet att ange upp till två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-07.

Tillträde Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 2022-02-01.
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2106
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
Sista ansökningsdag 2021-11-07

Tilbage til Ledige stillinger