Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) vid Mittuniversitetet utannonserar härmed en fakultetsfinansierad doktorandtjänst i turismvetenskap. Tillträde 1 maj 2022.

Turismvetenskap och Etour (Mittuniversitetets forskningscenter för turism) är en ledande akademisk miljö i norra Europa. Här inrättades den första skandinaviska forskarutbildningen i turismvetenskap 2009. Turismvetenskap är en internationell, mångsidig och multidisciplinär forskningsmiljö.

Vår forskarutbildning har tre grundpelare, 1) turismens resurser, 2) konsumentbeteende inom turism och 3) management av turism, där ett flertal vetenskapliga perspektiv och ämnesrelaterade bakgrunder sammanförs i syfte att studera turism. Exempel på aktuella forskningsämnen – naturturism & friluftsliv, transformativ e-turism, evenemang, destinationsvarumärken, turistbeteende, entreprenörskap, destinationers hållbarhet, miljö och klimat, kultur och populärkultur, socioekonomiska effekter samt turism i traumatiserade områden.

Turism och besöksnäringen är pressad till följd av pandemin samt att det växer fram nya resmönster i och med samhällets digitalisering. Detta skapar ett stort behov av kunskap och kritisk analys av den snabba förändringen som kan utgöra ett stöd för utvecklingen av ett hållbart nyttjande av turism och besöksnäringens transformativa krafter.

I ansökan ber vi sökande inkomma med sina egna forskningsförslag. Vi uppmuntrar särskilt de som intresserar sig för turistdestinationer, företag, entreprenörskap, turistbeteende, turistupplevelser, ledning, ledarskap och management. En koppling till globala hållbara ramverk som t.ex. FN:s hållbara utvecklingsmål, planetens hållbara gränser eller internationella överenskommelser och konventioner uppmuntras också.

Befattningsuppgifter: Den sökande som erbjuds tjänsten förväntas fullgöra de uppdrag och uppgifter som är förknippade med forskarutbildningen i turismvetenskap. Dessa omfattar administrativa uppgifter samt upp till 20% undervisning och andra uppdrag.

Grundläggande antagningskrav: Ett av följande krav måste uppfyllas för att sökande ska komma ifråga för dessa befattningar:

  • (i) Slutfört utbildning på avancerad nivå,
  • (ii) Slutfört utbildning med sammanlagt 240 universitetspoäng (ECTS), varav minst 60 poäng på avancerad nivå,
  • (iii) Slutfört motsvarande utbildning antingen i Sverige eller utomlands.

Kompletterande antagningskrav: För att bli antagna till forskarutbildningen i turismvetenskap, måste sökande ha minst 90 universitetspoäng inom områdena turismvetenskap, kulturgeografi eller företagsekonomi eller ha dokumenterade motsvarande kunskaper. Dessutom måste den sökande som erbjuds tjänsten ha nödvändiga språkkunskaper för att slutföra utbildningen (se nedan för vidare förklaring).

Bedömningskriterier: Ansökningar kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

- Bevisad kunskap inom området turismvetenskap för att klara forskarutbildningen,
- Vetenskaplig/analytisk förmåga som dokumenteras genom en uppsats eller motsvarande på avancerad nivå,
- Kompletterande dokumentation om sökandens kunskaper, färdigheter och förmåga som tyder på stark motivation att bedriva forskning på forskarnivå,
- Hög kompetens vad gäller engelska (tal och skrift),
- Arbetsspråket vid Mittuniversitetet är svenska. Sökande med gedigen förmåga att använda ett skandinaviskt språk värderas därför fördelaktigt.

Anställningsvillkor: Detta är en heltidsanställning. Doktorandbefattningen räknas som en anställning motsvarande fem års doktorandstudier, administrativa uppgifter samt undervisning och avser att leda till en filosofie doktorsexamen.

Arbetsplats: Östersund campus, Mittuniversitetet. Den kandidat som erbjuds tjänsten förväntas vara närvarande i Östersund.

Lön: Lönen motsvarar Mittuniversitetets riktlinjer för doktorandstuderande.

Tillträde: 1 maj 2022 eller enligt överenskommelse

För ytterligare information ber vi er kontakta: Maria Lexhagen, docent, ämnesföreträdare för turismvetenskap, tel: (+46) 010 142 8339, e-post:Maria.Lexhagen@miun.se, Daniel Laven, docent, prefekt, tel: (+46) 010 142 8620,e-post:daniel.laven@miun.se

Ansökan: Sökande ska inkomma med följande:

- Meritförteckning;
- Kopior på betygshandlingar och diplom,
- Personligt brev i vilket sökanden beskriver och motiverar sin ansökan (max. 1 sida),
- Ett skriftligt förslag som beskriver inriktningen på den forskning som sökanden önskar bedriva (3 sidor exkl. referenser),
- Ett exemplar av sökandens magisteruppsats,
- Namn samt kontaktuppgifter till tre referenser,
- Annat material som sökanden bedömer vara nödvändigt som stöd för ansökningen.

Välkommen att ansöka via vårt rekryteringsverktyg senast den  22:a oktober 2021.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 maj 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/1523
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
Publicerat 2021-08-24
Sista ansökningsdag 2021-10-22

Tilbage til Ledige stillinger